Projectaudits en -assurance

Vaak vangen de activiteiten van Helderman Management & Advies bij een klant aan met een projectaudit. De precieze inhoud van die audit hangt natuurlijk in de eerste plaats samen met de concrete problematiek die ïn het project voorligt. We beoordelen bv. het opdrachtmanagement, de projectorganisatie, de communicatie, de businesscase, de technische kwaliteit van de architectuur en de opgeleverde producten, de beveiliging, de planning en de gerealiseerde voortgang, de implementatie, het risico-management, etc. We gebruiken daarbij een helder toetsingskader. Op basis van de resultaten adviseren we over een mogelijk vervolgtraject. 

In deze situaties worden wij dus bij projecten betrokken, uitsluitend om een audit uit te voeren. De opdrachtgever wenst een onafhankelijk oordeel over de status en/of producten van het project, om bv. te kunnen beslissen over de wijze waarop het moet wordt voortgezet. Soms gaat het om een 'second opinion'. 

In grotere project verzorgen wij de projectassurance. Tijdens de projectuitvoering voeren wij op cruciale momenten en producten audits uit en geven daarmee doorlopend inzicht in de projectuitvoering en -beheersing.

© Helderman Management & Advies 2021